Developed by JoomVision.com

tytulnumer 1 tytulnumer 1

tytulnumer 2 tytulnumer 2

tytulnumer 1 tytulnumer 1

tytulnumer 2 tytulnumer 2

Zamówienia publiczne

PDFDrukujEmail

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

PROWADZONEJ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZNAK: Zsz.271.2.2020

 
PROTOKÓŁ

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZNAK: Zsz.271.2.2020

 

 
 

Koneck, dn. 29.12.2020r.

Zsz.271.2.2020

ZAPROSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku zaprasza do złożenia oferty cenowej zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną na dostawę oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół w Konecku.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SST

Załącznik 2 SST

Załącznik nr 3

 

PROTOKÓŁ

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

ZNAK: Zsz.271.1.2020

 

 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZNAK: Zsz.271.1.2020


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SST


U M O W A nr …../2020 NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO ZBIORNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KONECKU


Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  - Wykonanie docieplenia stropodachu i prace towarzyszące w Zespole Szkół w Konecku – Przedszkole

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

WZÓR UMOWY

 

 
 

 

Oferta na sprzedaż i dostawę oleju w roku 2019.


Dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku zaprasza do złożenia oferty cenowej zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół w Konecku.

 

 


 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SST

Dane dotyczące Zamawiającego

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku

87-702 Koneck

 

FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę oleju opałowego bezpośrednio do zbiorników zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół w Konecku

Dane dotyczące oferenta

Nazwa......................................................................................................................

Adres......................................................................................................................

Nr telefonu .............................................................

NIP .................................................................

Regon .............................................................

KRS ..................................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać realizację zamówienia wymienionego w formularzu

ofertowym na podstawie zamówień Zamawiającego.

1. Cena za 1 litr oleju opałowego na dzień otwarcia ofert :

Cena netto ...................................................................................*

Podatek VAT ................................................................................*

Cena brutto ..................................................................................*

(słownie: .......................................................................................)*

2. Wartość całego zamówienia (50.000 litrów oleju opałowego) na dzień

złożenia ofert: *

Cena netto ..................................................................... *

Podatek VAT .................................................................*

Cena brutto ................................................................... *

(słownie: ..........................................................................)*

 

Akceptuję termin płatności 14 dni, od daty wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy.

- Oświadczam(my), iż zapoznaliśmy się ze szczegółową specyfikacją techniczną warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyłonienia naszej oferty, do zawarcia

umowy na warunkach w niej wymienionych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

UWAGA

Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku gdy nie dotyczy wpisuje się zapis: „nie dotyczy

* Niewypełnienie pól oznaczonych gwiazdką powoduje odrzucenie oferty

 

 

 

 

...........................................................

data i miejsce wypełnienia Podpis osoby

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy( imię i nazwisko)

 

 


 

 

Załącznik nr 2 do SST

 

U M O W A nr ....... (WZÓR)

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO ZBIORNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KONECKU

 

Zawarta w dniu ............ roku w Konecku pomiędzy:

1. Zespołem Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w 87-702 Koneck

reprezentowanym przez:

- Dyrektora Zespołu Szkół – Małgorzata Babiarczyk

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, a

2. ......................................................

z siedzibą w ..................................

.............................. ul. ...................

NIP ..................... KRS 0000.................................

Reprezentowana przez:

- ........................................

- .......................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego zawarta została umowa następującej treści :

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego do zbiorników kotłowni c.o. zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół w Konecku.

§ 2

Parametry oleju opałowego są zgodne z normą PN-C-96024:

1.1 gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

1.2 temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

1.3 lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

1.4 zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

1.5 pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

1.6 pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,

1.7 zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

1.8 zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

1.9 wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

1.10 temperatura płynięcia nie wyższa niż –20ºC.

§ 3

1. Cena jednego litra oleju opałowego na dzień złożenia oferty wynosi :

· Netto ....... zł

· Vat ....... zł

· Brutto ....... zł

2. Wartość umowna całej dostawy przy uwzględnieniu planowanego zapotrzebowania na okres od 31.01.2019r. do 31.12.2019r. wynoszącego 50.000 litrów oleju opałowego na dzień złożenia oferty wynosi :

· Netto ..................... zł

· Vat .................. zł

· Brutto ..................... zł

Słownie: ...........................................................................................................................................złotych 00/100

 

§ 4

1. Każdorazowa obniżka ceny hurtowej netto dla Wykonawcy wymieniona w § 3 pkt. 1 powoduje obniżkę ceny dla Zamawiającego

2. Zamawiający uczestniczy we wszystkich promocjach Dostawcy.

3. Zamawiający dopuszcza, w okresie trwania umowy, zmiany cen przedmiotu zamówienia jedynie w przypadku zmiany ceny produktu ogłoszonej przez wskazanego producenta.

Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie wg aktualnych na dzień zakupu cen jednostkowych producenta lub Wykonawcy za 1 litr oleju powiększonych o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie.

4. W przypadku wzrostu ceny hurtowej netto Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu przed jej wprowadzeniem kalkulację.

§ 5

1. Tankowanie zbiornika odbywać się będzie wg potrzeb Zamawiającego.

2. Zamawiający dostarczy listę osób uprawnionych do zakupu oleju opałowego, uprawnionych do tankowania.

§ 6

1. Olej opałowy będzie odbierany przez Zamawiającego na podstawie wskazania zalegalizowanego układu pomiarowego zamontowanego na autocysternie.

2. Dostarczanie oleju opałowego powinno odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów(Dz. U. z 2017 r., poz. 708).

3. Dostarczony olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i musi posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w ustawie Prawo energetyczne z dnia 20 stycznia 2017 r. (tj. Dz. U. 2017 poz. 220) i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Parametry jakościowe zgodne z normą PN-C-96024:2011 w temperaturze referencyjnej 15ºC. Stosownie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016, poz. 2039) kody CN dla lekkiego oleju opałowego: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 20 15, 2710 20 17.

4.Stosowne oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 43 z późn. zm.), będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu dostawy i odbioru paliwa. Oświadczenia te składane będą przez..................................................................., osoby reprezentujące WYKONAWCĘ.

 

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazowe życzenie Zamawiającego udokumentować jakość dostarczonego paliwa kserokopią atestu dostawy.

2. Zamawiający ma prawo żądać wyników badań zatankowanego oleju opałowego.

§ 8

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest poza karami umownymi odszkodowanie na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 9

1. Należność za dostarczony (zatankowany) olej opałowy regulowana będzie przez Zamawiającego przelewem na podstawie faktur VAT.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu na konto Wykonawcy.

3. W przypadku nieterminowego regulowania przez Zamawiającego zapłaty o której mowa w § 9 ust.2 Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości, a po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty wstrzymać sprzedaż.

4. W przypadku nieterminowej dostawy przez Wykonawcę zamówionej przez Zamawiającego dostawy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2% wartości netto dostawy.

§ 10

1. Umowa zawarta została na okres od dnia 31.01.2019r. do dnia 31.12.2019 roku.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

W Y K O N A W C A :                                                         Z A M A W I A J Ą C Y :

 

.......................................                                                           ..........................................

 

 


 

 

Załącznik nr 3

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

 ______________________________

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


 

 

 


 

 

Oferta na sprzedaż i dostawę oleju w roku 2018.


 


 

 

 

 

 

Oferta na sprzedaż i dostawę oleju w roku 2017.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

You are here: Start Zamówienia publiczne
Green Blue Orange Back to Top